2018.02.13 13:21

TOSZEK PÓŁNOC – RUDZINIEC GLIWICKI – STARE KOŹLE

Obrazek: Logotyp PKP PLK na granatowym tle.
Logo Fundusze Europejskie Logo Unia Europejska

Przebudowa odcinka od stacji Toszek Północ do Starego Koźla zapewni znacznie lepsze warunki do transportu towarów, a tym samym zwiększy konkurencyjność kolei w stosunku do transportu drogowego. Rewitalizowany odcinek przebiega przez teren dwóch województw: śląskiego i opolskiego. Prace będą prowadzone na długości prawie 40 kilometrów. Wykonawca przebuduje torowisko wraz z siecią trakcyjną, zamontuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także przebuduje 51 obiektów inżynieryjnych, takich jak wiadukty, mosty czy przepusty. W efekcie pociągi przyspieszą tutaj do maksymalnie 90 km/h.

Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle

Mapa

LINIA KOLEJOWA: NR 153, 199, 681, 682 ORAZ 872 NA ODCINKU TOSZEK PÓŁNOC – RUDZINIEC GLIWICKI – STARE KOŹLE

LINIA TOWAROWA

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 347 680 482,77 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 240 267 000,28 PLN

DOFINANSOWANIE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017-2019

Projekt znajduje się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ 2014-2020 pod numerem 5.2-13 i obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie, powiaty gliwicki i strzelecki oraz województwo opolskie, powiat kędzierzyńsko-kozielski.

Przeprowadzenie prac na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 z uwagi na ich położenie jest istotne dla zwiększenia dostępności poszczególnych regionów Polski i w związku z tym, ważne dla podniesienia spójności transportu kolejowego Europy. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, a także dla spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej kraju.

Linia kolejowa nr 153 Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki objęta jest umową AGTC od km – 0,083 do km 19,657. Projekt będzie realizowany w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W LATACH 2017-2019 NA NASTĘPUJĄCYCH LINIACH KOLEJOWYCH:

 1. 153 Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki w km 0,300 – 19,400, liczba torów – 2, obciążenie na oś – 221 kN, projektowana prędkość – 90 km/h, km 1,811 – przebudowa wiaduktu, km 9,335 – rozbiórka wiaduktu, km 11,688 – przebudowa mostu, przebudowa stacji Toszek Północ, Rudziniec Gliwicki, Sławięcice.
 2. 199 Rudziniec Gliwicki – Kędzierzyn Koźle KKA w km 49,100 – 61,600, liczba torów – 1, obciążenie na oś – 221 kN, projektowana prędkość – 80 km/h, km 55,343 – remont mostu, km 59,274 – rozbiórka i budowa nowego mostu.
 3. 681 Nowa Wieś – Stare Koźle w km 0,000 – 3,400, liczba torów – 1, obciążenie na oś 221 kN, projektowana prędkość 60 km/h, km 2,208 – przebudowa wiaduktu, km 2,388 – rozbiórka i budowa wiaduktu.
 4. 682 Nowa Wieś – Kędzierzyn Koźle KKB w km 0,000 – 2,500, liczba torów – 1, obciążenie na oś – 221 kN, projektowana prędkość – 60 km/h, km 2,194 – przebudowa wiaduktu.
 5. 872 Nowa Wieś – Kędzierzyn Koźle KKC w km 61,600 – 63,000, liczba torów – 1, obciążenie na oś – 221 kN, projektowana prędkość – 80 km/h, km 62,816 – remont wiaduktu.

PRACE WYKONANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Kompleksowa wymiana:
 • nawierzchni wraz z naprawą podtorza w zakresie określonym wynikiem prowadzonych ekspertyz oraz naprawa i udrożnienie systemu odwodnienia linii kolejowej wraz z naprawą urządzeń ochrony środowiska,
 • rozjazdów,
 • urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów /eor/,
 • urządzeń sieci trakcyjnej,
 • urządzeń oświetlenia zewnętrznego.
 1. Przebudowa przejazdów kolejowych i przystosowanie ich do wymaganych standardów.
 2. Naprawy lub przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym: mosty, wiadukty i przepusty, przejścia pod torami.
 3. Kompleksowa wymiana zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym /srk/ wraz z elektryczną centralizacją rozjazdów w nastawnicach mechanicznych i elektromechanicznych z wymianą sieci kablowej oraz naprawa istniejących przekaźnikowych urządzeń srk wraz z ewentualnym dostosowaniem do zmienionego układu torowego.
 4. Remonty wybranych obiektów kubaturowych.
 5. Prace związane z ochroną środowiska.

EFEKTY PROJEKTU:

 1. Usunięcie niedogodności związanych ze złym stanem technicznym infrastruktury na odcinkach linii kolejowych nr 153, 199, 681, 682 i 872.
 2. Skrócenie czasu jazdy pociągów.
 3. Poprawa przepustowości linii, częstotliwości, skomunikowania oraz punktualności realizowanych połączeń.
 4. Zwiększenie dostępności transportu kolejowego.
 5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego, przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.
 6. Racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowej linii.
 7. Zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów.
 8. Zmniejszenie awaryjności torów, podtorza i urządzeń.
 9. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

infografika

 

 

Logotypy Unijne

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle” 
jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.