2018.02.13 13:45

CHYBIE – ŻORY – RYBNIK – NĘDZA/TURZE

Obrazek: Logotyp PKP PLK na szarym tle.
Logo Fundusze Europejskie Logo Unia Europejska

Oddanie do użytku wyremontowanego odcinka: listopad 2019 r.

Prace budowlane na odcinku od cieszyńskiego Chybia do zlokalizowanej pod Raciborzem Nędzy objęły m.in. wymianę nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej, a także montaż urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym. Na tej linii kolejowej oprócz pociągów towarowych jeżdżą również pociągi pasażerskie. Z uwagi na komfort podróżnych, remont objął też stacje i przystanki kolejowe, m.in. w Nędzy, Suminie, Rybniku czy Żorach, a także mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynieryjne, których w sumie było ponad 90. Podróżni, po zakończeniu modernizacji mają do dyspozycji wyremontowane, pokryte antypoślizgowa warstwą i podwyższone do wysokości 0,76 m perony. Dzięki temu, osoby z ograniczoną możliwością poruszania się mogą wygodnie wsiadać i wysiadać z pociągu. Po zakończonej modernizacji prędkość pociągów pasażerskich wzrosła do 100 km/h, a czas przejazdu skrócił się o ok. 30 minut.

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze

Mapa

LINIA KOLEJOWA: NR 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 NA ODCINKU CHYBIE – ŻORY – RYBNIK – NĘDZA/TURZE

LINIA PASAŻERSKA I TOWAROWA

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 466 847 336,40 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 262 456 402,42 PLN

DOFINANSOWANIE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017-2019

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 pod numerem POIiŚ 5.2-5. Został też ujęty w Krajowym Planie Kolejowym oraz w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Katowickiego Węzła Kolejowego (KWK) w południowo-wschodniej części województwa śląskiego i przebiega przez obszar dziesięciu gmin: Nędza, Lyski, Gaszowice, Jejkowice, Rybnik, Żory, Pawłowice, Strumień Miasto, Strumień obszar wiejski, Chybie i jest istotnym elementem zarówno lokalnej, jak i europejskiej infrastruktury kolejowej w Polsce. Znajduje się ona na obszarze działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładów Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach i w Sosnowcu.Linie kolejowe na odcinku Chybie – Nędza/Turze pełnią ważną rolę przede wszystkim w transporcie towarowym, jak również częściowo w pasażerskiej komunikacji regionalnej na odcinkach linii od Nędza /Turze przez Rybnik do Żor.

Linie kolejowe na odcinku Chybie – Nędza/Turze pełnią ważną rolę przede wszystkim w transporcie towarowym, jak również częściowo w pasażerskiej komunikacji regionalnej na odcinkach linii od Nędza /Turze przez Rybnik do Żor.

PROJEKT REALIZOWANY BYŁ NA NASTĘPUJĄCYCH LINIACH KOLEJOWYCH:

1. Linia nr 691: Nędza Wieś – Turze, od km. (-0,011) do km 1,474 o długości
1,485 km. Jest to linia znaczenia państwowego, magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana. Prędkość konstrukcyjna na linii wynosi 60 km/h.

2. Linia nr 140: odcinek Nędza – Nędza Wieś – Sumina, od km 57,764 do km 67,862 o długości 10,098
km i jest częścią całości linii 140 Rybnik Towarowy – Nędza. Jest linią pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna na linii wynosi 100 km/h.

3. Linia nr 173: odcinek Rybnik – Sumina, od km (-0,500) do km 13,353 o długości 13,853 km. Jest linią magistralną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna wynosi 100 km/h.

4. Linia nr 148: odcinek Rybnik – Żory, od km 21,873 do km 35,980 o długości 14.107 km i jest częścią całości linii 140 Pszczyna – Rybnik. Jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna wynosi 80 km/h.

5. Linia nr 159, odcinek Żory – Studzionka, od km 12,991 do km 24,520 o długości 11,529 km. Jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna wynosi 100 km/h.

6. Linia nr 689: Studzionka – Dębina, od km 0,000 do km 2,507 o długości 2,507 km. Jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna wynosi 100 km/h.

7. Linia nr 157: odcinek Dębina – Chybie, od km 2,390 do km 8,600 o długości 6,210 km. Jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna wynosi 100 km/h.

 

PRACE WYKONANE W RAMACH PROJEKTU:

1. Kompleksowa wymiana:

 • nawierzchni wraz z naprawą podtorza w zakresie określonym wynikiem prowadzonych ekspertyz oraz naprawa i udrożnienie systemu odwodnienia linii kolejowej wraz z naprawą urządzeń ochrony środowiska,
 • rozjazdów,
 • urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor),
 • urządzeń sieci trakcyjnej,
 • urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

2. Przystosowanie peronów do wymaganych standardów wraz z elementami małej architektury.

3. Przebudowa przejazdów kolejowych i przystosowanie ich do wymaganych standardów.

4. Naprawy lub przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym: mosty, wiadukty i przepusty.

5. Kompleksowa wymiana zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) wraz z elektryczną centralizacją rozjazdów w nastawnicach mechanicznych i elektromechanicznych z wymianą sieci kablowej oraz naprawa istniejących przekaźnikowych urządzeń srk wraz z ewentualnym dostosowaniem do zmienionego układu torowego.

6. Remont w niezbędnym zakresie urządzeń łączności przewodowej i transmisji danych, systemu radiołączności oraz systemu TV.

7. Remonty wybranych i likwidacje zbędnych obiektów kubaturowych.

8. Prace związane z ochroną środowiska.

 

EFEKTY PROJEKTU:

1. spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.06.2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie wraz z rozporządzeniami i decyzjami KE;

2. zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem;

3. wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie, po zakończeniu zadania, realizowania oferty przewozowej dla wyższej prędkości handlowej, skrócenie czasu jazdy i zwiększenie przepustowości linii w kontekście likwidacji ograniczeń, co przełoży się na wzrost przewozów;

4.poprawę ochrony środowiska w obszarze remontowanego odcinka linii poprzez:

 • zmniejszenie emisji hałasu,
 • budowę ekranów akustycznych,

5. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

 

BEZPOŚREDNIE CELE PROJEKTU:

1. przywrócenie parametrów konstrukcyjnych na liniach kolejowych, co wpłynie na:

 • polepszenie oferty przewozowej dla przewoźników,
 • poprawę bezpieczeństwa, racjonalizację kosztów eksploatacyjnych i utrzymania infrastruktury kolejowej ponoszonych przez Zakłady Linii Kolejowych,
 • poprawę przepustowości linii kolejowych,
 • zwiększenie dostępności  przewoźników i  pasażerów do infrastruktury kolejowej.
 • likwidacja ograniczeń prędkości związanych ze złym stanem technicznym torów, w tym położonych na terenach szkód górniczych,

2. przywrócenie lub zwiększenie ruchu towarowego i pasażerskiego na wszystkich odcinkach podlegających rewitalizacji,

3. skrócenie czasu jazdy ze względu na likwidację ograniczeń prędkości wynikających ze stanu technicznego nawierzchni i podtorza,

4. zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów,

5. zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

 

Osiągnięcie powyższych celów pozwoliło na przywrócenie właściwości funkcjonalnych ciągu tranzytowego usprawniającego przewozy kolejowe z Rybnickiego Okręgu Węglowego. Ciąg ten, którego częścią jest przedmiotowy Projekt, obejmuje odcinki: Oświęcim – Czechowice Dziedzice – Ochodza – Zabrzeg Czarnolesie – Chybie – Żory – Rybnik – Sumina – Turze – Kędzierzyn Koźle i stanowi ważne uzupełnienie dla południowej, towarowej linii średnicowej CE30.

 

Logotypy Unijne

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.