HomeHomeInwestycjeWĘGLINIEC – ZGORZELEC
2018-02-22 09:56:18
WĘGLINIEC – ZGORZELEC

WĘGLINIEC – ZGORZELEC

Projekt polega na elektryfikacji odcinka Węgliniec – Zgorzelec – granica Państwa, to jest linii kolejowej nr 278 od km 0,386 do km 27,130 (Węgliniec – Zgorzelec) i odcinka linii kolejowej nr 274 od km 202,034 do km 202,455 (Zgorzelec – granica Państwa). Całkowita długość odcinka przewidzianego do elektryfikacji wynosi 27,165 km.

Linia kolejowa nr 278 Węgliniec – Zgorzelec oraz odcinek linii kolejowej nr 274 (Zgorzelec – granica Państwa), stanowi fragment sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T – pozostałe odcinki: odcinek UE – Kraków – Katowice – Wrocław – Drezno. Linia objęta jest również umowami AGC/AGTC. Wymogi dla linii wchodzących w skład sieci bazowej TEN-T jednoznacznie wskazują na obowiązek pełnej elektryfikacji i spełniania wymogów interoperacyjności, w tym specyfikacji TSI ENERGIA.

Elektryfikacja linii kolejowych nr 278, 274 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec

Mapa

LINIA KOLEJOWA: NR 278, 274 NA ODCINKU WĘGLINIEC – ZGORZELEC

RODZAJ LINII: towarowa

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 22 450 000,00 EUR

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 19 090 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE: Instrument finansowy Connecting Europe Facility (CEF) - Łącząc Europę

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017 - 019

Projekt polega na elektryfikacji odcinka Węgliniec – Zgorzelec – granica Państwa, to jest linii kolejowej nr 278 od km 0,386 do km 27,130 (Węgliniec – Zgorzelec) i odcinka linii kolejowej nr 274 od km 202,034 do km 202,455 (Zgorzelec – granica Państwa). Całkowita długość odcinka przewidzianego do elektryfikacji wynosi 27,165 km.

Linia kolejowa nr 278 Węgliniec – Zgorzelec oraz odcinek linii kolejowej nr 274 (Zgorzelec – granica Państwa), stanowi fragment sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T – pozostałe odcinki: odcinek UE – Kraków – Katowice – Wrocław – Drezno. Linia objęta jest również umowami AGC/AGTC. Wymogi dla linii wchodzących w skład sieci bazowej TEN-T jednoznacznie wskazują na obowiązek pełnej elektryfikacji i spełniania wymogów interoperacyjności, w tym specyfikacji TSI ENERGIA.

Celem projektu jest usunięcie wąskiego gardła związanego z brakiem możliwości prowadzenia pociągów trakcją elektryczną na odcinku Węgliniec – Zgorzelec – granica Państwa. Usunięcie wąskiego gardła przyczyni się do podniesienia jakości usług przewozowych i usprawnienia funkcjonowania transportu kolejowego w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Realizacja inwestycji umożliwi funkcjonowanie przewozów kolejowych z wykorzystaniem trakcji elektrycznej, co wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji, zmniejszenie emisji spalin i poprawę stanu środowiska naturalnego. Poprawa funkcjonowania linii kolejowej zwiększy dostępność transportu kolejowego, jego efektywność i konkurencyjność w stosunku do innych gałęzi transportu. Realizacja Projektu przyczyni się do stworzenia możliwości usprawnienia transgranicznego ruchu kolejowego. Odcinek objęty Projektem zapewnia ciągłość projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania między najbliższymi węzłami miejskimi - Wrocław (PL) – Drezno (DE) - po obu stronach granicy państw sąsiadujących (Polska – Niemcy), co stworzy możliwość znacznej poprawy połączeń transportowych oraz przepływów towarów pomiędzy państwami członkowskimi, przez które prowadzi ciąg transportowy wschód – zachód.

Projekt obejmuje opracowanie projektów wykonawczych i na ich podstawie realizację robót budowlanych dotyczących elektryfikacji linii kolejowych nr 278, 274 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec – granica Państwa. W ramach projektu zostaną zawarte trzy umowy przyłączeniowe związane z budową/rozbudową układu zasilania dla nowobudowanej sieci trakcyjnej.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:

1. Skrócenie przejazdu pociągów poprzez wyeliminowanie konieczności zmiany trakcji na stacji Węgliniec.

2. Podniesienie jakości usług przewozowych, poprzez umożliwienie realizacji przewozów z wykorzystaniem trakcji elektrycznej i zapewnienie możliwości eksploatowania przez przewoźników nowoczesnego taboru elektrycznego.

3. Podniesienie przepustowości.

4. Poprawę bezpieczeństwa.

5. Połączenie w przyszłości systemów trakcji elektrycznych stosowanych na terenie Polski i Niemiec, co umożliwi prowadzenie pociągów międzynarodowych trakcją elektryczną przy zastosowaniu lokomotyw dwusystemowych.

6. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Osiągnięcie powyższych celów pozwoli na przywrócenie właściwości funkcjonalnych ciągu tranzytowego usprawniającego przewozy kolejowe z Rybnickiego Okręgu Węglowego. Ciąg ten, którego częścią jest przedmiotowy Projekt, obejmuje odcinki: Oświęcim – Czechowice Dziedzice – Ochodza – Zabrzeg Czarnolesie – Chybie – Żory – Rybnik – Sumina – Turze – Kędzierzyn Koźle i stanowi ważne uzupełnienie dla południowej, towarowej linii średnicowej CE30.

 Logotypy unijne

 

Projekt „Elektryfikacja linii kolejowych nr 278, 274 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec” jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”

Wyłączną odpowiedzialność za treści publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.