NA ŚLĄSKU I OPOLSZCZYŹNIE STAWIAMY NA TORY

Na śląsku stawiamy na tory

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą obecnie remont dwóch ważnych dla transportu towarowego linii kolejowych na Śląsku i Opolszczyźnie. Spółka pod koniec października podpisała umowę z wykonawcą odcinka Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle, a na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze od czerwca bieżącego roku trwają roboty budowlane. Dzięki realizowanym inwestycjom zwiększy się konkurencyjność kolejowego transportu towarów, a dodatkowo na odcinku od stacji Chybie do Nędzy poprawi się również jakość połączeń pasażerskich. Oba projekty są częścią Krajowego Programu Kolejowego (KPK) na lata 2014-2020. KPK to największy program inwestycyjny w historii polskiej kolei – w jego ramach, za ponad 66 miliardów złotych zaplanowano realizację przeszło 220 projektów i modernizację 9 tysięcy kilometrów torów.

TOSZEK PÓŁNOC – RUDZINIEC GLIWICKI – STARE KOŹLE

Przebudowa odcinka od stacji Toszek Północ do Starego Koźla zapewni znacznie lepsze warunki do transportu towarów, a tym samym zwiększy konkurencyjność kolei w stosunku do transportu drogowego. Rewitalizowany odcinek przebiega przez teren dwóch województw: śląskiego i opolskiego. Prace będą prowadzone na długości prawie 40 kilometrów. Wykonawca przebuduje torowisko wraz z siecią trakcyjną, zamontuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także przebuduje 51 obiektów inżynieryjnych, takich jak wiadukty, mosty czy przepusty. W efekcie pociągi przyspieszą tutaj do maksymalnie 90 km/h.


Na śląsku stawiamy na tory

CHYBIE – ŻORY – RYBNIK – NĘDZA/TURZE

Prace budowlane na odcinku od cieszyńskiego Chybia do zlokalizowanej pod Raciborzem Nędzy obejmują m.in. wymianę nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej, a także montaż urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym. Na tej linii kolejowej oprócz pociągów towarowych jeżdżą również pociągi pasażerskie. Z uwagi na komfort podróżnych, remont obejmie też stacje i przystanki kolejowe, m.in. w Nędzy, Suminie, Rybniku czy Żorach, a także mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynieryjne, których w sumie będzie ponad 90. Podróżni, po zakończeniu modernizacji będą mieli do dyspozycji wyremontowane, pokryte antypoślizgowa warstwą i podwyższone do 76 cm perony. Dzięki temu, osoby z ograniczoną możliwością poruszania się będą mogły wygodnie wsiąść do pociągu. Po zakończeniu remontu, pociągi przyspieszą do 100 km/h, a czas przejazdu skróci się o ok. 30 minut.


Na śląsku stawiamy na tory
PLK
Logo Unia Europejska
Projekt „Elektryfikacja linii kolejowych nr 278, 274 na odcinku Węgliniec - Zgorzelec” jest współfinansowana przez Unię Europejską z Instrumentu "Łącząc Europę".
Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

WĘGLINIEC – ZGORZELEC

Na śląsku stawiamy na tory

LINIA KOLEJOWA: NR 278, 274 NA ODCINKU WĘGLINIEC – ZGORZELEC
LINIA TOWAROWA

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 22 450 000,00 EUR
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 19 090 000,00 PLN
DOFINANSOWANIE: Instrument finansowy Connecting Europe Facility (CEF) - Łącząc Europę
CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017-2019


Projekt polega na elektryfikacji odcinka Węgliniec – Zgorzelec – granica Państwa, to jest linii kolejowej nr 278 od km 0,386 do km 27,130 (Węgliniec – Zgorzelec) i odcinka linii kolejowej nr 274 od km 202,034 do km 202,455 (Zgorzelec – granica Państwa). Całkowita długość odcinka przewidzianego do elektryfikacji wynosi 27,165 km.
Linia kolejowa nr 278 Węgliniec – Zgorzelec oraz odcinek linii kolejowej nr 274 (Zgorzelec – granica Państwa), stanowi fragment sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T – pozostałe odcinki: odcinek UE – Kraków – Katowice – Wrocław – Drezno. Linia objęta jest również umowami AGC/AGTC. Wymogi dla linii wchodzących w skład sieci bazowej TEN-T jednoznacznie wskazują na obowiązek pełnej elektryfikacji i spełniania wymogów interoperacyjności, w tym specyfikacji TSI ENERGIA.
Celem projektu jest usunięcie wąskiego gardła związanego z brakiem możliwości prowadzenia pociągów trakcją elektryczną na odcinku Węgliniec – Zgorzelec – granica Państwa. Usunięcie wąskiego gardła przyczyni się do podniesienia jakości usług przewozowych i usprawnienia funkcjonowania transportu kolejowego w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Realizacja inwestycji umożliwi funkcjonowanie przewozów kolejowych z wykorzystaniem trakcji elektrycznej, co wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji, zmniejszenie emisji spalin i poprawę stanu środowiska naturalnego. Poprawa funkcjonowania linii kolejowej zwiększy dostępność transportu kolejowego, jego efektywność i konkurencyjność w stosunku do innych gałęzi transportu. Realizacja Projektu przyczyni się do stworzenia możliwości usprawnienia transgranicznego ruchu kolejowego. Odcinek objęty Projektem zapewnia ciągłość projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania między najbliższymi węzłami miejskimi - Wrocław (PL) – Drezno (DE) - po obu stronach granicy państw sąsiadujących (Polska – Niemcy), co stworzy możliwość znacznej poprawy połączeń transportowych oraz przepływów towarów pomiędzy państwami członkowskimi, przez które prowadzi ciąg transportowy wschód – zachód.
Projekt obejmuje opracowanie projektów wykonawczych i na ich podstawie realizację robót budowlanych dotyczących elektryfikacji linii kolejowych nr 278, 274 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec – granica Państwa. W ramach projektu zostaną zawarte trzy umowy przyłączeniowe związane z budową/rozbudową układu zasilania dla nowobudowanej sieci trakcyjnej.

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU:
1. Skrócenie przejazdu pociągów poprzez wyeliminowanie konieczności zmiany trakcji na stacji Węgliniec.
2. Podniesienie jakości usług przewozowych, poprzez umożliwienie realizacji przewozów z wykorzystaniem trakcji elektrycznej i zapewnienie możliwości eksploatowania przez przewoźników nowoczesnego taboru elektrycznego.
3. Podniesienie przepustowości.
4. Poprawę bezpieczeństwa.
5. Połączenie w przyszłości systemów trakcji elektrycznych stosowanych na terenie Polski i Niemiec, co umożliwi prowadzenie pociągów międzynarodowych trakcją elektryczną przy zastosowaniu lokomotyw dwusystemowych.
6. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.