Inwestycje

SZCZECINEK – RUNOWO POMORSKIE

SZCZECINEK – RUNOWO POMORSKIE

Linia kolejowa 210 jest linią o znaczeniu państwowym, dwutorową niezelektryfikowaną, położoną w obrębie dwóch województw - zachodniopomorskiego i pomorskiego.

W ramach projektu wykonana zostanie rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek – Runowo Pomorskie w km 59,146 – 149,365 na terenie województwa zachodniopomorskiego.

WARSZAW GOŁĄBKI/WARSZAWA ZACHODNIA – WARSZAWA GDAŃSKA

WARSZAW GOŁĄBKI/WARSZAWA ZACHODNIA – WARSZAWA GDAŃSKA

Prace na linii obwodowej w Warszawie obejmują m.in. budowę dwóch nowych przystanków oraz przebudowę trzech istniejących. Zmodernizowanych zostanie około 20 km linii.

Dzięki pracom zwiększy się bezpieczeństwo, skróci czas przejazdu i podniesie komfort podróży.

LEGNICA – RUDNA GWIZDANÓW

LEGNICA – RUDNA GWIZDANÓW

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 pod numerem POIiŚ 5.2-7.

Linia nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów jest linią pierwszorzędną, jednotorową i zelektryfikowaną. Ze względu na układ geometryczny torów, rozjazdów oraz stan: nawierzchni, podtorza i obiektów inżynieryjnych, aktualne parametry linii kolejowej w zakresie dopuszczalnych prędkości i obciążeń, są gorsze od standardów dla linii pierwszorzędnej. Stan techniczny linii jest w znacznej mierze niezadowalający i zły. Na wielu odcinkach wprowadzone zostały liczne ograniczenia prędkości jazdy, wynikające ze złego stanu nawierzchni torowej. Prędkości jazdy pociągów ograniczono miejscami do 20 km/h. Powoduje to duże wydłużenia czasu przejazdu pociągów oraz istotne ograniczenie zdolności przepustowej tej linii. Obecnie brak ruchu pasażerskiego, po modernizacji ma się to zmienić.

WYCZERPY – CHORZEW SIEMKOWICE

WYCZERPY – CHORZEW SIEMKOWICE

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 pod numerem POIiŚ 5.2-4. Jest też ujęty w Krajowym Planie Kolejowym oraz w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.

Inwestycja posiada status linii o znaczeniu państwowym. Ma ona szczególne znaczenie dla transportu towarów z obszarów wschodniej części Górnego Śląska (tzn. Zagłębie Dąbrowskie) oraz dla obszaru Śląska Cieszyńskiego. Linia ta jest łącznikiem ww. obszarów z północną częścią Polski oraz z portami morskimi (w szczególności z portami w Trójmieście). Linia kolejowa numer 146 należy do sieci AGTC, jako część korytarza o następującym przebiegu: Chorzew Siemkowice – Częstochowa – Zawiercie – Jaworzno Szczakowa – Czechowice–Dziedzice, stanowiąc jeden z wariantowych przebiegów korytarza transportowego C-E 65. Linia nie jest objęta umowami AGC oraz nie należy do sieci TEN-T. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Transportu do 2020 roku, jest to linia zasilająca i alternatywna dla korytarza towarowego nr 5.

WARSZAWA WCHODNIA OSOBOWA – DOROHUSK: WARSZAWA – OTWOCK – DĘBLIN – LUBLIN

WARSZAWA WCHODNIA OSOBOWA – DOROHUSK: WARSZAWA – OTWOCK – DĘBLIN – LUBLIN

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 pod numerem (odpowiednio) POIiŚ 5.1-11.1 i POIiŚ 5.1-11.2. Jest też ujęty w Krajowym Planie Kolejowym oraz w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.

Przedmiotem Projektu jest modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Otwock (od km 4,900 do km 26,050) wraz z pracami na łącznicy kolejowej nr 506 (od km 0,700 do km 4,112).

CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE

CZĘSTOCHOWA – ZAWIERCIE

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020, pod numerem 5.2-6 . Obiekty objęte zamówieniem znajdują się na obszarze działania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie.

Projekt obejmuje wykonanie robót na linii nr 1 Warszawa – Katowice na odcinku Częstochowa – Zawiercie, w km 229,245 – 273,262 zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego. Długość modernizowanego odcinka to 44,017 km linii dwutorowej.

KRAKÓW GŁÓWNY TOWAROWY – RUDZICE

KRAKÓW GŁÓWNY TOWAROWY – RUDZICE

Prace na odcinku Kraków Główny Towarowy to przede wszystkim przygotowanie infrastruktury technicznej linii do prognozowanych wielkości przewozów pasażerskich i towarowych, dostosowanie jej co najmniej do minimalnych parametrów eksploatacyjnych określonych w umowach międzynarodowych AGC/AGTC, dostosowanie przebudowywanych i modernizowanych obiektów inżynieryjnych do nacisku 245 kN/oś oraz zwiększenie przepustowości linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów.

WARSZAWA – POZNAŃ: SOCHACZEW – SWARZĘDZ

WARSZAWA – POZNAŃ: SOCHACZEW – SWARZĘDZ

Odcinek Sochaczew – Swarzędz jest elementem linii kolejowej E 20/C-E 20 i stanowi ciąg komunikacyjny w zakresie powiązań regionalnych, międzyregionalnych i międzynarodowych. W szczególności jest on częścią Korytarza Transportowego Morze Północne – Bałtyk, stanowiącego część sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Roboty prowadzone na linii E 20/C-E 20 mają charakter modernizacji o wielobranżowym zakresie i wysokim stopniu złożoności.

SIEDLCE – TERESPOL

SIEDLCE – TERESPOL

W ramach realizacja prac na linii kolejowej nr 2 (E 20) na odcinku Siedlce – Terespol w obszarze LCS Terespol, planuje się wykonanie pełnej modernizacji trzech stacji: Biała Podlaska, Małaszewicze  oraz Terespol.

Zakres robót budowlanych na tym odcinku obejmuje również m.in. wymianę nawierzchni i podtorza, likwidację oraz modernizację przejazdów kolejowych czy dostosowanie sieci trakcyjnej do prędkości 160 km/h.

SADOWNE – BIAŁYSTOK, CZYŻEW – BIAŁYSTOK

SADOWNE – BIAŁYSTOK, CZYŻEW – BIAŁYSTOK

Projekty będą realizowane w latach 2016-2020 i są kolejnym etapem modernizacji linii kolejowej E75 (Rail Baltica).

Prace obejmują m. in. modernizację linii kolejowej i sieci trakcyjnej, przebudowę stacji kolejowych oraz budowę nowych przystanków, likwidację lub modernizację przejazdów czy przebudowę obiektów inżynieryjnych.

ŁÓDŹ KALISKA – ZDUŃSKA WOLA – OSTRÓW WLKP.: ŁÓDŹ KALISKA – ZDUŃSKA WOLA

ŁÓDŹ KALISKA – ZDUŃSKA WOLA – OSTRÓW WLKP.: ŁÓDŹ KALISKA – ZDUŃSKA WOLA

Głównym celem prac na liniach kolejowych nr 14 i 18 jest skrócenie czasu podróży, poprawa przepustowości i bezpieczeństwa na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola;

Szeroki zakres prac obejmuje m.in. przebudowę nawierzchni i podtorza wraz z odwodnieniem, prace budowlane na 32 obiektach inżynieryjnych czy modernizację 13 przejazdów kolejowych.

WARSZAWA - ŁÓDŹ

WARSZAWA - ŁÓDŹ

Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Lokalnego Centrum Sterowania  w Skierniewicach, zaprojektowanie i wykonanie systemu ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R a także zaprojektowanie i zabudowa półsprzęgu interfejsu po stronie istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Główne efekty prac to zmniejszenie kosztów eksploatacji infrastruktury kolejowej oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu pociągów poprzez wykorzystanie nowoczesnego systemu sterowania ruchem.

POZNAŃ GŁÓWNY POD – CHODZIEŻ – PIŁA GŁÓWNA

POZNAŃ GŁÓWNY POD – CHODZIEŻ – PIŁA GŁÓWNA

Modernizowana linia nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna jest linią pierwszorzędną, pasażersko-towarową, zelektryfikowaną. Część linii jest dwutorowa, a część jednotorowa. Stanowi ważne połączenie w ruchu towarowym oraz pasażerskim, pomiędzy dwoma dużymi ośrodkami miejskimi w województwie wielkopolskim, czyli między Poznaniem i Piłą.

Planowana inwestycja umiejscowiona jest na obszarze województwa wielkopolskiego i przebiega przez obszar 5 powiatów: miasta Poznań, poznańskiego, obornickiego, chodzieskiego i pilskiego.

Zakres prac obejmuje budowę nowych oraz przebudowę istniejących obiektów inżynieryjnych.

WARKA – RADOM

WARKA – RADOM

Projekt modernizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom obejmuje m. in. przebudowę układu torowego oraz dobudowę drugiego toru na odcinku ponad 40 km. W ramach modernizacji zostanie przebudowana także obecna infrastruktura oraz powstaną nowe obiekty inżynieryjne.

Efektem prac będzie zwiększenie prędkości max. pociągów w ruchu pasażerskim do 160 km/h a w ruchu towarowym do 120 km/h. Skróci się także czas podróży na odcinku Warszawa Okęcie – Radom.

KRAKÓW - RZESZÓW

KRAKÓW - RZESZÓW

Infrastruktura linii kolejowej E30 na odcinku Kraków (Podłęże) – Rzeszów będzie modernizowana i dostosowywana do standardów AGC/AGTC dla międzynarodowych Korytarzy Transportowych. W efekcie linia ma być dostosowana do nacisku 221 kN na oś oraz prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich V=160 km/h i towarowych V=120 km/h.

W ramach modernizacji w FAZIE II planuje się wykonanie m.in. przebudowę linii kolejowej na długości 15,368 km, modernizację kilkunastu stacji oraz przebudowę lub budowę obiektów inżynieryjnych.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

WROCŁAW – POZNAŃ: ODCINEK CZEMPIŃ – POZNAŃ

WROCŁAW – POZNAŃ: ODCINEK CZEMPIŃ – POZNAŃ

Projekt obejmuje modernizację dwutorowej linii kolejowej nr 271 od km 131,080 do km 163,400 z kontynuacją budowy Lokalnego Centrum Sterowania LCS Poznań II.

W ramach prac zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja nawierzchni torowej z modernizacją sieci trakcyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej wraz z układem zasilania oraz przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji. Zmodernizowane i wybudowane zostaną także obiekty inżynieryjne oraz stacje i przystanki osobowe.

ZABRZE – KATOWICE - KRAKÓW

ZABRZE – KATOWICE - KRAKÓW

Linia kolejowa E 30 stanowi część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który biegnie z Drezna przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Medykę, Lwów do Kijowa. Jest arterią o znaczeniu zarówno gospodarczym, jak i politycznym. Polski odcinek tej linii o długości 677 km łączy najważniejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie.

Podstawowym problemem wymagającym rozwiązania w warunkach tego zadania jest zły stan infrastruktury kolejowej oraz nie spełnianie wymogów stawianych liniom w korytarzach transeuropejskich. Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii E30 do nowych standardów oraz wymogów umów międzynarodowych AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego) dla korytarzy transportowych tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością Vmax = 160 km/h oraz pociągów towarowych z prędkością Vmax = 120km/h.

WĘGLINIEC – ZGORZELEC

WĘGLINIEC – ZGORZELEC

Projekt polega na elektryfikacji odcinka Węgliniec – Zgorzelec – granica Państwa, to jest linii kolejowej nr 278 od km 0,386 do km 27,130 (Węgliniec – Zgorzelec) i odcinka linii kolejowej nr 274 od km 202,034 do km 202,455 (Zgorzelec – granica Państwa). Całkowita długość odcinka przewidzianego do elektryfikacji wynosi 27,165 km.

Linia kolejowa nr 278 Węgliniec – Zgorzelec oraz odcinek linii kolejowej nr 274 (Zgorzelec – granica Państwa), stanowi fragment sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T – pozostałe odcinki: odcinek UE – Kraków – Katowice – Wrocław – Drezno. Linia objęta jest również umowami AGC/AGTC. Wymogi dla linii wchodzących w skład sieci bazowej TEN-T jednoznacznie wskazują na obowiązek pełnej elektryfikacji i spełniania wymogów interoperacyjności, w tym specyfikacji TSI ENERGIA.

CHYBIE – ŻORY – RYBNIK – NĘDZA/TURZE

CHYBIE – ŻORY – RYBNIK – NĘDZA/TURZE

Prace budowlane na odcinku od cieszyńskiego Chybia do zlokalizowanej pod Raciborzem Nędzy obejmują m.in. wymianę nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej, a także montaż urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym. Na tej linii kolejowej oprócz pociągów towarowych jeżdżą również pociągi pasażerskie. Z uwagi na komfort podróżnych, remont obejmie też stacje i przystanki kolejowe, m.in. w Nędzy, Suminie, Rybniku czy Żorach, a także mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynieryjne, których w sumie będzie ponad 90. Podróżni, po zakończeniu modernizacji będą mieli do dyspozycji wyremontowane, pokryte antypoślizgowa warstwą i podwyższone do 76 cm perony. Dzięki temu, osoby z ograniczoną możliwością poruszania się będą mogły wygodnie wsiąść do pociągu. Po zakończeniu remontu, pociągi przyspieszą do 100 km/h, a czas przejazdu skróci się o ok. 30 minut.

TOSZEK PÓŁNOC – RUDZINIEC GLIWICKI – STARE KOŹLE

TOSZEK PÓŁNOC – RUDZINIEC GLIWICKI – STARE KOŹLE

Przebudowa odcinka od stacji Toszek Północ do Starego Koźla zapewni znacznie lepsze warunki do transportu towarów, a tym samym zwiększy konkurencyjność kolei w stosunku do transportu drogowego. Rewitalizowany odcinek przebiega przez teren dwóch województw: śląskiego i opolskiego. Prace będą prowadzone na długości prawie 40 kilometrów. Wykonawca przebuduje torowisko wraz z siecią trakcyjną, zamontuje urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także przebuduje 51 obiektów inżynieryjnych, takich jak wiadukty, mosty czy przepusty. W efekcie pociągi przyspieszą tutaj do maksymalnie 90 km/h.