HomeHomeInwestycjeCHYBIE – ŻORY – RYBNIK – NĘDZA/TURZE
2018-02-13 13:45:15
CHYBIE – ŻORY – RYBNIK – NĘDZA/TURZE

CHYBIE – ŻORY – RYBNIK – NĘDZA/TURZE

Prace budowlane na odcinku od cieszyńskiego Chybia do zlokalizowanej pod Raciborzem Nędzy obejmują m.in. wymianę nawierzchni torowej i sieci trakcyjnej, a także montaż urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym. Na tej linii kolejowej oprócz pociągów towarowych jeżdżą również pociągi pasażerskie. Z uwagi na komfort podróżnych, remont obejmie też stacje i przystanki kolejowe, m.in. w Nędzy, Suminie, Rybniku czy Żorach, a także mosty, wiadukty oraz inne obiekty inżynieryjne, których w sumie będzie ponad 90. Podróżni, po zakończeniu modernizacji będą mieli do dyspozycji wyremontowane, pokryte antypoślizgowa warstwą i podwyższone do 76 cm perony. Dzięki temu, osoby z ograniczoną możliwością poruszania się będą mogły wygodnie wsiąść do pociągu. Po zakończeniu remontu, pociągi przyspieszą do 100 km/h, a czas przejazdu skróci się o ok. 30 minut.

Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze

Mapa

 

LINIA KOLEJOWA: NR 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 NA ODCINKU CHYBIE – ŻORY – RYBNIK – NĘDZA/TURZE

LINIA PASAŻERSKA I TOWAROWA

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 466 847 336,40 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 262 456 402,42 PLN

DOFINANSOWANIE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017-2019

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 pod numerem POIiŚ 5.2-5. Jest też ujęty w Krajowym Planie Kolejowym oraz w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Katowickiego Węzła Kolejowego (KWK) w południowo-wschodniej części województwa śląskiego i przebiega przez obszar dziesięciu gmin: Nędza, Lyski, Gaszowice, Jejkowice, Rybnik, Żory, Pawłowice, Strumień Miasto, Strumień obszar wiejski, Chybie i jest istotnym elementem zarówno lokalnej, jak i europejskiej infrastruktury kolejowej w Polsce. Znajduje się ona na obszarze działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładów Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach i w Sosnowcu.

Linie kolejowe na odcinku Chybie – Nędza/Turze pełnią ważną rolę przede wszystkim w transporcie towarowym, jak również częściowo w pasażerskiej komunikacji regionalnej na odcinkach linii od Nędza /Turze przez Rybnik do Żor.

PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY NA NASTĘPUJĄCYCH LINIACH KOLEJOWYCH:

 1. Linia nr 691: Nędza Wieś – Turze, od km. (-0,011) do km 1,474 o długości
  1,485 km. Jest to linia znaczenia państwowego, magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana. Prędkość konstrukcyjna na linii wynosi 60 km/h.
 2. Linia nr 140: odcinek Nędza – Nędza Wieś – Sumina, od km 57,764 do km 67,862 o długości 10,098 km i jest częścią całości linii 140 Rybnik Towarowy - Nędza. Jest linią pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna na linii wynosi 100 km/h.
 3. Linia nr 173: odcinek Rybnik – Sumina, od km (-0,500) do km 13,353 o długości 13,853 km. Jest linią magistralną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna wynosi 100 km/h.
 4. Linia nr 148: odcinek Rybnik – Żory, od km 21,873 do km 35,980 o długości 14.107 km i jest częścią całości linii 140 Pszczyna - Rybnik. Jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna wynosi 80 km/h.
 5. Linia nr 159, odcinek Żory – Studzionka, od km 12,991 do km 24,520 o długości 11,529 km. Jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna wynosi 100 km/h.
 6. Linia nr 689: Studzionka – Dębina, od km 0,000 do km 2,507 o długości 2,507 km. Jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna wynosi 100 km/h.
 7. Linia nr 157: odcinek Dębina – Chybie, od km 2,390 do km 8,600 o długości 6,210 km. Jest linią znaczenia państwowego, pierwszorzędną, dwutorową, zelektryfikowaną. Prędkość konstrukcyjna wynosi 100 km/h. 

PRACE WYKONANE W RAMACH PROJEKTU:

 1. Kompleksowa wymiana:

- nawierzchni wraz z naprawą podtorza w zakresie określonym wynikiem prowadzonych ekspertyz oraz naprawa i udrożnienie systemu odwodnienia linii kolejowej wraz z naprawą urządzeń ochrony środowiska,

- rozjazdów,

- urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów (eor),

- urządzeń sieci trakcyjnej,

- urządzeń oświetlenia zewnętrznego.

 1. Przystosowanie peronów do wymaganych standardów wraz z elementami małej architektury.
 2. Przebudowa przejazdów kolejowych i przystosowanie ich do wymaganych standardów.
 3. Naprawy lub przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym: mosty, wiadukty i przepusty.
 4. Kompleksowa wymiana zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) wraz z elektryczną centralizacją rozjazdów w nastawnicach mechanicznych i elektromechanicznych z wymianą sieci kablowej oraz naprawa istniejących przekaźnikowych urządzeń srk wraz z ewentualnym dostosowaniem do zmienionego układu torowego.
 5. Remont w niezbędnym zakresie urządzeń łączności przewodowej i transmisji danych, systemu radiołączności oraz systemu TV.
 6. Remonty wybranych i likwidacje zbędnych obiektów kubaturowych.
 7. Prace związane z ochroną środowiska.

EFEKTY PROJEKTU:

 1. spełnienie wymagań określonych w Dyrektywie 2008/57/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17.06.2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie wraz z rozporządzeniami i decyzjami KE;
 2. zwiększenie efektywności systemu sterowania ruchem;
 3. wzrost efektywności wykorzystania linii kolejowej poprzez umożliwienie, po zakończeniu zadania, realizowania oferty przewozowej dla wyższej prędkości handlowej, skrócenie czasu jazdy i zwiększenie przepustowości linii w kontekście likwidacji ograniczeń, co przełoży się na wzrost przewozów;
 4. poprawę ochrony środowiska w obszarze remontowanego odcinka linii poprzez:

- zmniejszenie emisji hałasu,

- budowę ekranów akustycznych,

 1. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

BEZPOŚREDNIE CELE PROJEKTU:

 1. przywrócenie parametrów konstrukcyjnych na liniach kolejowych, co wpłynie na:

- polepszenie oferty przewozowej dla przewoźników,

- poprawę bezpieczeństwa, racjonalizację kosztów eksploatacyjnych i utrzymania infrastruktury kolejowej ponoszonych przez Zakłady Linii Kolejowych,

- poprawę przepustowości linii kolejowych,

- zwiększenie dostępności  przewoźników i  pasażerów do infrastruktury kolejowej.

- likwidacja ograniczeń prędkości związanych ze złym stanem technicznym torów, w tym położonych na terenach szkód górniczych,

 1. przywrócenie lub zwiększenie ruchu towarowego i pasażerskiego na wszystkich odcinkach podlegających rewitalizacji,
 2. skrócenie czasu jazdy ze względu na likwidację ograniczeń prędkości wynikających ze stanu technicznego nawierzchni i podtorza,
 3. zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów,
 4. zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.

Osiągnięcie powyższych celów pozwoli na przywrócenie właściwości funkcjonalnych ciągu tranzytowego usprawniającego przewozy kolejowe z Rybnickiego Okręgu Węglowego. Ciąg ten, którego częścią jest przedmiotowy Projekt, obejmuje odcinki: Oświęcim – Czechowice Dziedzice – Ochodza – Zabrzeg Czarnolesie – Chybie – Żory – Rybnik – Sumina – Turze – Kędzierzyn Koźle i stanowi ważne uzupełnienie dla południowej, towarowej linii średnicowej CE30. 

infografika

 

Logotypy Unijne

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza/Turze” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.