HomeHomeInwestycjeLEGNICA – RUDNA GWIZDANÓW
2018-02-28 18:55:55
LEGNICA – RUDNA GWIZDANÓW

LEGNICA – RUDNA GWIZDANÓW

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 pod numerem POIiŚ 5.2-7.

Linia nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów jest linią pierwszorzędną, jednotorową i zelektryfikowaną. Ze względu na układ geometryczny torów, rozjazdów oraz stan: nawierzchni, podtorza i obiektów inżynieryjnych, aktualne parametry linii kolejowej w zakresie dopuszczalnych prędkości i obciążeń, są gorsze od standardów dla linii pierwszorzędnej. Stan techniczny linii jest w znacznej mierze niezadowalający i zły. Na wielu odcinkach wprowadzone zostały liczne ograniczenia prędkości jazdy, wynikające ze złego stanu nawierzchni torowej. Prędkości jazdy pociągów ograniczono miejscami do 20 km/h. Powoduje to duże wydłużenia czasu przejazdu pociągów oraz istotne ograniczenie zdolności przepustowej tej linii. Obecnie brak ruchu pasażerskiego, po modernizacji ma się to zmienić.

Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów

Mapa

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa 

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 243 300 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 147 700 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2017 - 2021

Projekt znajduje się na Liście Projektów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 pod numerem POIiŚ 5.2-7.

Linia nr 289 Legnica – Rudna Gwizdanów jest linią pierwszorzędną, jednotorową i zelektryfikowaną. Ze względu na układ geometryczny torów, rozjazdów oraz stan: nawierzchni, podtorza i obiektów inżynieryjnych, aktualne parametry linii kolejowej w zakresie dopuszczalnych prędkości i obciążeń, są gorsze od standardów dla linii pierwszorzędnej. Stan techniczny linii jest w znacznej mierze niezadowalający i zły. Na wielu odcinkach wprowadzone zostały liczne ograniczenia prędkości jazdy, wynikające ze złego stanu nawierzchni torowej. Prędkości jazdy pociągów ograniczono miejscami do 20 km/h. Powoduje to duże wydłużenia czasu przejazdu pociągów oraz istotne ograniczenie zdolności przepustowej tej linii. Obecnie brak ruchu pasażerskiego, po modernizacji ma się to zmienić.

Linia kolejowa nr 289 Legnica - Rudna Gwizdanów od km 0,312 do km 39,066 oraz w obrębie stacji Rudna Gwizdanów – linia kolejowa nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny (od km 77,242 do km 77,626) zlokalizowana jest na terenie województwa dolnośląskiego, w powiatach: legnickim, lubińskim (na terenach gmin: Miasto Legnica, Miłkowice, Lubin, Miasto Lubin i Rudna).

Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych na jednotorowej linii kolejowej nr 289 (od km 0,312 do km 39,066) oraz linii kolejowej  nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny, na odcinku toru nr 2 na stacji Rudna Gwizdanów (od km 77,242 do km 77,626) wraz z urządzeniami (sterowania ruchem kolejowym, telekomunikacji kolejowej, zasilania trakcyjnego, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki nietrakcyjnej, budynków i budowli). Założone efekty funkcjonalno-użytkowe: Vmax = 120 km/h dla pociągów pasażerskich, Vtmax = 80 km/h dla pociągów towarowych, typ linii wg standardów technicznych - M120, typ linii wg TSI - D2/120 (P4b) i D4/80.

PRACE WYKONANE W RAMACH PROJEKTU:

1. Budowa nowego przystanku osobowego Lubin Stadion. Zakres prac obejmuje budowę jednego peronu jednokrawędziowego o wysokości 76 cm, długości 150 m i szerokości 4 m. Peron zlokalizowany jest w km ok. 23,644 do km ok. 23,794. Będzie zapewnione dojście do peronu z nową pochylnią, od strony istniejącego przejazdu.

2. Budowa nowego wiaduktu kolejowego na stacji Koźlice.

3. Na linii kolejowej nr 289 na sześciu przystankach osobowych (Rzeszotary, Gorzelin, Chróstnik, Rynarcice, Rudna Miasto, Koźlice) i trzech stacjach (Rudna Gwizdanów, Lubin Górniczy, Raszówka) zostaną zlikwidowane i wykonane na nowo perony (w obrębie przystanków osobowych bądź stacji) w analogicznych lokalizacjach.

4. Rozbiórka i budowa 27 istniejących obiektów inżynieryjnych.

5. Remont 25 obiektów mostowych.

6. Przebudowa/wymiana nawierzchni na 16 przejazdach (w tym zamiana kategorii na 9 przejazdach oraz likwidacja 7 przejazdów (w km: w km  2,110; km 3,550; km 4,762; km 16,534; km 28,572; km 30,368; km 29,188).

7. Odnowienie, przebudowa lub wymiana elementów obiektów inżynieryjnych w takim zakresie, aby uzyskać zakładaną nośność obiektów inżynieryjnych przy planowanych prędkościach ze szczególnym uwzględnieniem Vp=120 km/h.

8. Odnowienie i uzupełnienie elementów małej architektury (wiaty peronowe – zadaszenie miejscowe, ławki peronowe, gabloty informacyjne z rozkładem jazdy pociągów, zegary wiszące, ogrodzenia  balustrady, pojemniki na piasek i sól, kosze na śmieci, tablice informacyjne statyczne) na przystankach osobowych i stacjach w obrębie peronów, a także rozbiórka i montaż nowego wyposażenia w przypadku zmiany wysokości peronów.

9. Dostosowanie przebudowywanych obiektów obsługi podróżnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym z ograniczoną możliwością poruszania się.

10. Wykonanie rewitalizacji istniejącej sieci trakcyjnej bez wymiany istniejących przewodów jezdnych wraz z odtworzeniem pierwotnych zdolności przesyłowych układu zasilania.

11. Modernizacja urządzeń elektroenergetyki do 1 kV wynikająca z przebudowy torów, przejazdów i peronów.

12. Rewitalizacja w zakresie systemu zasilania sieci trakcyjnej.

13. Prace w systemach sterowania, polegające na elektrycznej centralizacji rozjazdów, zabudowie urządzeń licznikowego stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów.

14. Wymiana na nowe: blokad liniowych w oparciu o liczniki osi, sygnalizatorów świetlnych, urządzeń srk na mij. Koźlice, urządzeń na przejazdach kolejowych.

15. Przebudowa/budowa systemów łączności kolejowej, TVu na przejazdach kolejowych.

16. Wykonanie prawidłowego systemu odwodnienia.

17. Kompleksowa wymiana nawierzchni LK 289 od km 0,312 do km 39,066 oraz LK 273 na odcinku toru nr 2 od km 77,242 do km 77,626.

EFEKTY PROJEKTU:

1. Przywrócenie ruchu pasażerskiego i skrócenie czasu jazdy na linii 289.

2. Usunięcie niedogodności związanych ze złym stanem technicznym infrastruktury na odcinku linii.

3. Zwiększenie przepustowości linii nr 289 w kierunku Legnicy i Wrocławia z jednoczesną poprawą częstotliwości połączeń.

4. Zwiększenie możliwości skomunikowania z pociągami pasażerskimi, komunikacją miejską i autobusową międzymiastową (przy jednoczesnej zwiększonej punktualności realizowanych połączeń).

5. Zwiększenie dostępności transportu kolejowego.

6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i podróżnych oraz przewożonych ładunków oraz ruchu drogowego na przejazdach kolejowych.

7. Racjonalizacja kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury oraz ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych liniach.

8. Zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów.

9. Zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko.

Logotypy Unijne

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica – Rudna Gwizdanów” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.