HomeHomeInwestycjeKRAKÓW - RZESZÓW
2018-02-28 16:10:53
KRAKÓW - RZESZÓW

KRAKÓW - RZESZÓW

Infrastruktura linii kolejowej E30 na odcinku Kraków (Podłęże) – Rzeszów będzie modernizowana i dostosowywana do standardów AGC/AGTC dla międzynarodowych Korytarzy Transportowych. W efekcie linia ma być dostosowana do nacisku 221 kN na oś oraz prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich V=160 km/h i towarowych V=120 km/h.

W ramach modernizacji w FAZIE II planuje się wykonanie m.in. przebudowę linii kolejowej na długości 15,368 km, modernizację kilkunastu stacji oraz przebudowę lub budowę obiektów inżynieryjnych.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" – FAZA II

Mapa

LINIA KOLEJOWA: E30/C-E30, ODCINEK KRAKÓW – RZESZÓW

RODZAJ LINII: pasażerska i towarowa

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU:  665 143 049,36 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ:  465 192 697, 00 PLN

DOFINANSOWANIE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Realizacja projektu “Modernizacja linii kolejowej E30/ C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III” została podzielona na:
– FAZĘ I – roboty/usługi planowane do wykonania w ramach POIiŚ 2007-2013
– FAZĘ II – roboty/usługi planowane do wykonania w ramach POIiS 2014-2020

ZAKRES PROJEKTU

Infrastruktura linii kolejowej E30 na odcinku Kraków (Podłęże) – Rzeszów będzie modernizowana i dostosowywana do standardów AGC/AGTC dla międzynarodowych Korytarzy Transportowych. W efekcie linia ma być dostosowana do nacisku 221 kN na oś oraz prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich V=160 km/h i towarowych V=120 km/h.

W ramach modernizacji w FAZIE II planuje się wykonanie m.in. następujących robót budowlanych:

- przebudowa linii kolejowej na długości 15,368 km,

- kontynuacja i zakończenie prac związanych z modernizacją 11 stacji, zamianą 3 stacji na przystanek osobowy - posterunek odgałęźny, zamianą 1 stacji na przystanek osobowy i likwidacją 1 stacji,

- kontynuacja i zakończenie przebudowy 4 przystanków osobowych,

- przebudowę/budowę obiektów inżynieryjnych, w tym:

  • całościową przebudowę/budowę mostów– 2 szt.
  • kontynuacja i zakończenie przebudowy/budowy mostów – 21 szt.
  • całościową przebudowę/budowę wiaduktów kolejowych,– 3 szt.
  •  kontynuacja i zakończenie przebudowy/budowy wiaduktów kolejowych, drogowych i estakad – 47 szt.

- wykonanie prac związanych z:

  •  likwidacją 20 przejazdów kolejowych w poziomie szyn,
  •  kontynuację i zakończenie prac związanych z likwidacja jednego przejazdu w poziomie szyn,
  •  całościową modernizację jednego przejazdu kolejowego,
  •  kontynuacja i zakończenie modernizacji dwóch przejazdów kolejowych,
  •  budowę jednego przejazdu kolejowego kat. B,

- modernizację urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji,

- wymianę istniejącej sieci trakcyjnej w torach stacyjnych i szlakowych łącznie z przebudową zasilania trakcji i odbiorów nietrakcyjnych,

- budowę ekranów akustycznych,

- zabudowę i uruchomienie urządzeń Lokalnego Centrum Sterowania w stacji Tarnów i Rzeszów Główny.

CELE PROJEKTU

1. Celem ogólnym projektu jest poprawa warunków przewozu pasażerów i ładunków zarówno w Polsce, jak i w połączeniach międzynarodowych. Ponadto celem modernizacji jest:

2. Poprawa jakości oferty przewozowej (skrócenie czasu przejazdu pasażerów i ładunków dzięki zwieszeniu prędkości pociągów oraz eliminacji utrudnień ruchowych i poprawę wskaźnika punktualności).

3. Zwiększenie efektywności wykorzystania linii kolejowych (dostosowanie linii do kursowania taboru o większym nacisku na oś).

4. Poprawa jakości połączeń miedzy krajami UE oraz z Ukrainą i Rosją.

5. Zapewnienie interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie ruchem" oraz "Energia".

6. Ochrona środowiska wzdłuż linii kolejowej poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań.

7. Eliminowanie barier dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

KORZYŚCI DLA SPOŁECZEŃSTWA I ŚRODOWISKA

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym SRK: "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym NSRO: "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym POIiŚ: "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej".

Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej i krajowej. Realizacja projektu w znacznym stopniu wpłynie na osiągniecie wskaźników POIiŚ, a także SRK i NSRO w zakresie długości zmodernizowanych odcinków linii kolejowych.

Logotypy Unijne

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III" – FAZA II” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.