HomeHomeInwestycjeZABRZE – KATOWICE - KRAKÓW
2018-02-28 14:36:59
ZABRZE – KATOWICE - KRAKÓW

ZABRZE – KATOWICE - KRAKÓW

Linia kolejowa E 30 stanowi część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który biegnie z Drezna przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Medykę, Lwów do Kijowa. Jest arterią o znaczeniu zarówno gospodarczym, jak i politycznym. Polski odcinek tej linii o długości 677 km łączy najważniejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie.

Podstawowym problemem wymagającym rozwiązania w warunkach tego zadania jest zły stan infrastruktury kolejowej oraz nie spełnianie wymogów stawianych liniom w korytarzach transeuropejskich. Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii E30 do nowych standardów oraz wymogów umów międzynarodowych AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego) dla korytarzy transportowych tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością Vmax = 160 km/h oraz pociągów towarowych z prędkością Vmax = 120km/h.

Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II b

Mapa

LINIA KOLEJOWA: E 30 (ODCINEK ZABRZE – KATOWICE – KRAKÓW)

LINIA PASAŻERSKA I TOWAROWA

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 528 900 000,00 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 410 200 000,00 PLN

DOFINANSOWANIE: Instrument „Łącząc Europę” (CEF)

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2015-2020

ZAKRES PROJEKTU

Linia kolejowa E 30 stanowi część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który biegnie z Drezna przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Medykę, Lwów do Kijowa. Jest arterią o znaczeniu zarówno gospodarczym, jak i politycznym. Polski odcinek tej linii o długości 677 km łączy najważniejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie.

Podstawowym problemem wymagającym rozwiązania w warunkach tego zadania jest zły stan infrastruktury kolejowej oraz nie spełnianie wymogów stawianych liniom w korytarzach transeuropejskich. Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii E30 do nowych standardów oraz wymogów umów międzynarodowych AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego) dla korytarzy transportowych tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością Vmax = 160 km/h oraz pociągów towarowych z prędkością Vmax = 120km/h.

CELE I OCZEKIWANE EFEKTY MODERNIZACJI:

- skrócenie czasu jazdy pociągów,

- poprawa przepustowości linii,

- poprawa komfortu podróżowania,

- poprawa bezpieczeństwa podróżowania pasażerów i jazdy pociągów,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego poprzez budowę wiaduktów drogowych oraz kładek i przejść pod torami,

- zapewnienie likwidacji barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

- poprawa stanu środowiska.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DLA ROBÓT MODERNIZACYJNYCH:

- zachowanie obecnego przebiegu trasy linii kolejowej,

- ograniczenie do niezbędnego minimum wycinki drzew,

- znaczna poprawa bezpieczeństwa w komunikacji pieszej i samochodowej w obrębach stacji i pozostałej części linii kolejowej,

- przebudowa układów torowych na stacjach w celu osiągnięcia długości użytecznej torów do min. 750 m,

- budowa nowych peronów o wysokości 55 cm, długości 200 m lub 400 m i minimalnej szerokości 4 m,

- wykonanie w miejscach, gdzie jest to wymagane, ekranów akustycznych, zapewniających ochronę obiektów przylegających do linii kolejowej,

- całkowita wymiana sieci trakcyjnej i urządzeń zasilania,

- zastosowanie „wyciszenia podtorza”, zaprojektowanie i zagospodarowanie wzdłuż torów pasów zieleni izolacyjnej całorocznej,

- zapewnienie migracji zwierząt poprzez budowę i przebudowę obiektów,

- w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych zainstalowanie „odpłaszaczy” zwierząt,

- redukcja liczby przejazdów kolejowych w poziomie szyn,

- budowa nowych wiaduktów i dróg równoległych,

- przekwalifikowanie przejazdów kolejowych na wyższą kategorię, wyposażanie ich w urządzenia najnowszej generacji i TVU.

- zabudowa dwukierunkowej komputerowej blokady liniowej samoczynnej na szlakach, wyposażenie stacji w urządzenia komputerowe.

- wyposażenie linii w nowoczesne systemy łączności i systemy informacji dla podróżnych,

- przebudowa oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych, przejazdów kolejowych w poziomie szyn, peronów i innych obiektów usytuowanych przy torach kolejowych.

Logotypy Unijne

Projekt „Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, etap II b” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”
Wyłączną odpowiedzialność za treści publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.